AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll
Vi har nu gett ut två böcker i epub format. En ny utgåva av Gör arbetarhistorien synlig! och Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv. Dessa finns tillgängliga att köpa i Webshopen.


MÅLSÄTTNING ARBETARHISTORISK ARENA ESKILSTUNA

 
Den 31 mars 2024 lägger föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna ner sin verksamhet. Vår domän arbetarhistoriskarena.se läggs ner i skiftet augusti-september 2024 då vårt abonnemang går ut. Vi hänvisar istället till hemsidan http://goranhammer.atspace.eu/ där vår krypterade och säkra webbshop finns. Vi hänvisar även till e-postadressen goranhammer1@outspace.com för kontakt. Den ideella föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna som även förkortas och benämns AAE är en regional och nationell Arena för Arbetarhistorisk Forskning, Folkbildning och Föreningsverksamhet vid sidan av samarbetspartnern Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona. AAE har sitt säte i Eskilstuna. Med regionen menas ett avgränsat område som följer viktiga organisationsindelningar inom främst den fackliga delen av  arbetarrörelsen. Den har sitt fokus och kraftcentrum i triangeln Eskilstuna – Västerås – Örebro. AAE och folkbildningsorganisationer inom studieförbund och folkhögskolor samt närstående folkrörelser och forskare och vi strävar efter organisationsmedlemskap.  
   

 
 
AAEs målsättning är:
 
-    Att långsiktigt stärka arbetarhistorisk forskning, folkbildning och föreningsverksamhet i regionen.
 
-    Att involvera och attrahera nya och yngre forskare såväl inom som utanför akademin.
 
-    Att forskare ska kunna röra sig mellan akademin och rörelsen.
 
-    Att  åstadkomma mötesplatser mellan akademiska forskare, folkbildare och arbetarhistoriskt verksamma och arbetarrörelsen. Här blir det viktigt  att ta till vara – utveckla och fortsatt skapa arbetarrörelsens egna arkiv och muséer också som mötesplatser mitt i arbetarrörelsens kulturhistoria.
 
-    Att skapa ett nytt kompletterande arkiv och arbetarrörelsemuseum i Eskilstuna som tar fasta på medvetenheten om produktions- och arbetsvillkorens betydelse för arbetarrörelsens och demokratins utveckling eller problem.
 
-    Att  stärka och utveckla demokratiska kunskapsprocesser kring viktiga arbetarhistoriska kunskapsbehov tillsammans med dem det berör och utveckla kunskapsdisciplinen deltagarbaserad arbetarhistoria. Utsatta grupper, fackliga medlemmar och organisationer och till arbetarrörelsen närstående organisationers upplevda problem ska artikuleras och utgöra utgångspunkt för deltagarbaserad arbetarhistorisk forskning, ny kunskap och fackligt politiska problemställningar.
 
-    Att utgå  från helhetssyn på hållbar utveckling. Arbetarhistorisk forskning och folkbildning stimuleras och inspireras att utveckla dessa perspektiv.
 
-    Att  utgå från lönearbetet med benämningar som arbetare och tjänstemän. Produktionsförhållanden och olika samhällsklassers positioner, villkor och maktförhållanden påverkar arbetsvillkor – sociala- och mänskliga villkor. Kampen mellan kapital och arbete och kampen för demokrati och rätten att och insikten om vikten av att organisera sig blir därför viktigt i synen på historien, vår samtid och framtid.
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll