Stadgar - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll
STADGAR FÖR FÖRENINGEN Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna AAE.
 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna AAE.

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna som förkortas AAE.

§ 2 Föreningens ändamål
-    Den ideella föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna som även förkortas och benämns AAE är en regional och nationell Arena för Arbetarhistorisk Forskning, Folkbildning och Föreningsverksamhet. AAE har sitt säte i Eskilstuna. AAE vänder sig till arbetarrörelsens fackliga, politiska och kulturella organisationer och folkbildningsorganisationer inom studieförbund och folkhögskolor samt närstående folkrörelser och forskare.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens stadgar och främja föreningens syfte.
Medlemskap kan vara individuellt eller juridisk person (organisation).
Vid årsstämma har varje medlem en röst. Alt. Organisationsmedlem har rätt att utse 5 ombud med rösträtt vid årsstämma.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlemsavgift för enskild eller organisationsansluten medlem beslutas vid årsstämma.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, samt minst två övriga ledamöter, jämte suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande, vice ordförande eller kassör och/eller ledamot som därtill utses, var och en för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 1 månad innan ordinarie årsmöte.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast två dagar innan kallelse till ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse(balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11 Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 respektive två år.
13. Val av revisorer samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock
avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 14 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 15 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid,
minst 5 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 5 dagar efter beslutet.

§ 16 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Olof Palmes minnesfond.
 
– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.


Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll