Evenemang - AAE

Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Till innehåll
INBJUDAN ARBETARHISTORISKT FORSKANDE BOKSKRIVARCIRKEL
  
Vi vill inbjuda er till betalcirkeln arbetarhistoriskt forskande bokskrivarcirkel på ABF-Huset i Eskilstuna sal 201 tisdagen den 13 september. Tidpunkt: 18.30-20.30. Ni kan kontakta undertecknad som cirkelledare om ämnet och Elin Hammar, elin.hammar@abf.se, på ABF Sörmland om anmälan och betalningen. Vi börjar med varje deltagares egen lilla och stora historia. ABF Sörmland kommer även att gå ut med en öppen inbjudan. Vår arbetarhistoriska deltagarbaserade demokratiska kunskaps- och skrivarprocess samarbetar med Eskilskällan och forskarvärlden genom Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetets Museum och SPARC mm.

Med detta hälsar vi er hjärtligt välkomna till vår verksamhet med Arbetarhistoriskt forskande bokskrivarcirkel.
Boken Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv - Samhällsanalys genom Demokratiska , kommer att användas som inspirationsbok i verksamheten med Arbetarhistoriskt forskande Bokskrivarcirkel. Vi beställer den kollektivt för cirkeldeltagarnas räkning för att få ned fraktkostnaden. Priset för deltagarna kommer att bli ca 270 kr i dagens prisläge. Vi hoppas på att vi slipper prisökningar utifrån den osäkerhet som vi idag har när det gäller papperskostnader mm.
Utifrån bokens baksidestext framgår följande:
Föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna, AAE vill med boken Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv med underrubriken Samhällsanalys genom Demokratiska kunskapsprocesser, ta tillvara den speciella gräv där du står-tradition som skapades inom Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna, FAiE från 2013 till 2019. FAiE grundades av FAS-3 deltagare som blev medlemmar i föreningen. Verksamhetsledare blev Göran Hammer med facklig bakgrund i Handelsanställdas förbund och delaktig i fack-forskarsamarbetet under 1980- och 1990-talen. FAiE bedrev deltagarbaserad verksamhet med filosofin att forska tillsammans med dem det berör utifrån deras upplevda problem i arbetlivet. Erfarenheterna tas till vara i boken tillsammans med nya kunskaper och erfarenheter, samtidigt som AAE ställer frågan ”Vad innebär produktionsförhållandenas utveckling över tid för arbetarrörelsen, demokratin och en hållbar samhällsutveckling?” I boken beskrivs hur Eskilstunas regionala specialisering inom verkstadsindustriell produktion föddes och utvecklades genom de fyra industriella revolutionerna till digitaliseringen i den fjärde. Den stora historien kombineras med den lilla historien i skildringen av, arbets- och livsvillkor, makt-, ägande- och omvärldsförhållanden.
Foton från inspirationsseminariet
INSPIRATIONSSEMINARIUM OCH ARBETARHISTORISKT FORSKANDE BOKSKRIVARCIRKLAR

Jag gläds över ett bra genomfört inspirationsseminarium på ABF Huset i Eskilstuna där de medverkande gjorde fantastiska insatser. Själv lyfte jag fram i min inledning tankarna bakom den önskvärda uppföljande verksamheten Arbetarhistoriskt forskande Bokskrivarcirklar.
 
Professor emeritus Maths Isacson berättade om arbetsmiljöfrågornas historia och de fyra industriella revolutionerna. Här berättade han också om utställningen "Vår beredskap - då och nu" som vi blev intresserade av att ta till Eskilstuna. Deltagarna var hela tiden med och ställde frågor och gjorde reflektioner.
 
Oskar Nilsson från Eskilskällan lyfte fram viljan att arbeta med historia för alla i Eskilstuna. Han lyfte också fram hur man söker olika delar av allt material som finns på Eskilskällan.
 
Fia Andersson talade om ämnet "Att utgå från deltagarnas kunskaper och erfarenheter - Praktiska erfarenheter från demokratiska kunskapsprocesser". Fia utgick från en forskningscirkel med klasslärare från förskoleklass till tredje klass. Hur den deltagarbaserade kunskapsprocessen skapar nya intressanta frågor som inte var tänkta från början. Deltagarna kunde lätt dra paralleller till egna erfarenheter. Här kom också Maths Isacson in med sina viktiga erfarenheter och historien om den mer deltagarstyrda traditionen kring deltagarbaserad aktionsforskning kunde genom denna dialog utvecklas.
 
Slutligen kom vi fram till att vi ska försöka skapa en Arbetarhistoriskt forskaranknuten skrivarcirkel där de tre anmälda deltagarna som inte kom till seminariet kontaktas. Utöver detta så måste arbetarrörelsen i Eskilstuna och Västerås ta tag i frågan om frånvaron av samhälls- och historieämnet på Mälardalens universitet.
 
Jag vill också vara kritisk till att vi återigen gör ett för arbetarrörelsen viktigt och angeläget seminarium som allt för stora delar av arbetarrörelsen ignorerar. Jag accepterar inte tanken om en auktoritär och historielös arbetarrörelse som placerar vår förening Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna längst ner i en förkastlig hackordning.
 
Det är självklart att en kommande arbetarhistoriskt forskande skrivarcirkel ska kunna vända sig till Mälardalens universitet för samarbete. För aktiva inom arbetarrörelsen som vill arbeta historiskt och att även skriva om ämnet, så räcker det inte med en historisk skrivarcirkel. Det handlar nämligen om att skriva om arbetarhistoria och att problematisera historien. Arbetarhistoria är också en väsentlig och avgörande del av arbetarrörelsens samhällsanalys.
 
Jag har genom åren i olika politiska, fackliga och arbetarhistoriska sammanhang engagerat forskare i kurs- och seminarieverksamhet. Ett tungt och slitsamt arbete där arbetarrörelsens organisationer har visat sig vara tvehågsna och rent av rädda och osäkra inför dessa forskare. Jag blir i år 69 år och nu tänker jag göra något som ökar engagemanget för fortsatta seminarier inom arbetarrörelsen, där också andra kan vara med och dra det tunga lasset.
 
Som ordförande för vår förening Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna så kommer jag att verka för att skapa en arbetarhistoriskt forskande bokskrivarcirkel där vi börjar med varje deltagares egen lilla och stora historia. En verksamhet som fortsätter att vara en verksamhet i samarbete med ABF Sörmland, där vi också samarbetar med Eskilskällan och arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och forskarvärlden. Det viktiga är att skapa en arbetarhistoriskt verkande demokratisk kunskaps- och skrivarprocess. En demokratisk process som inte är auktoritärt styrd och eller underordnad utifrån eller ovanifrån, utan som helt enkelt är deltagarbaserad.
 
Deltagarnas egna upplevda frågeställningar från uppväxtvillkor i bostadsområden, skola, studie- och arbets- och samhällsvillkor växer till problematiseringar. En problematisering som växer genom våra redan upparbetade kontakter och genom nödvändigtvis ett Mälardalens universitet. Detta skapar något nytt och vitalt som gör att vår förening kan utvecklas vidare. En förening som ska vara och vill vara en del av arbetarrörelsens träd, vitaliserar på detta sätt samhällsdebatten och arbetarrörelsens samhällsanalys. Nya generationer av arbetarhistoriskt aktiva skapar nya seminarier tillsammans med forskare. Vår förening Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna behövs och det är och vill vara en del av arbetarrörelsens träd.
 
Jag vill också peka på att en av våra ytterst talangfulla styrelseledamöter återigen förföljs av Arbetsförmedlingen. En styrelseledamot som arbetat under flera år inom Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna med avancerade uppgifter och som styrelseledamot i AAE visat gång på gång att han har viktiga kompetenser som räcker till betydligt viktigare arbetsuppgifter än trappstädning på Samhall. Arbetsförmedlingens beteende är skandalöst och visar att vi verkligen behöver se bjälken i vårt eget öga i vårt demokratiska Sverige.
 
 
Göran Hammer
Ordförande
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Arbetarhistorisk Arena Eskilstunas boksläpp av boken "Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv - Samhällsanalys genom demokratiska kunskapsprocesser" på ABF-Huset i Eskilstuna den 28 november, gav möjlighet till en bra och kritisk diskussion om den fjärde industriella revolutionens framväxt. En i många perspektiv ohållbar industriell revolution. Tekniskt finns det många frågeställningar om användarvänlighet och faktisk prestanda och socialt är det förkastligt med all otrygghet i anställningsförhållanden. Den är ju också en del av den nyliberala epok som inte alls är kompatibel med en hållbar utveckling och den klimatproblematik som vi står inför.
Boken behandlar en lång historisk utveckling, från industrialiseringens början på landsbygden till regionala specialiseringar som den verkstadsindustriella specialiseringen i Eskilstuna och fram till och med dagens fjärde industriella revolution. Bokens genomgående frågeställning "vad innebär produktionsförhållandenas utveckling över tid för arbetarrörelsen, demokratin och en hållbar samhällsutveckling", blir här möjlig och intressant att diskutera.
Författaren Göran Hammer lyfte också fram det lokala fack-forskarsamarbetets början från slutet av 1980-talet som en viktig grund för det som kom att bli bokens dubbla huvudtema, nämligen problematiserad arbetarhistoria och demokratiska kunskapsprocesser. Det gav också en alternativ bild till framväxten av Mälardalens högskola och ställde nya frågor om uppdrag kring Arbetarhistoria och Det Goda Arbetet för det framväxande Mälardalens universitet. Något som väckte stort intresse och engagemang.
I augusti 2017 bildades Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna (AAE). Föreningens ska vara en övergripande regional arena som stärker arbetarhistorisk forskning, folkbildning och föreningsverksamhet.
 
Tillsammans med våra medlemsorganisationer och individuella medlemmar, vill vi skapa engagemang kring egna angelägna och upplevda frågeställningar som syftar till att bli utgångspunkter för deltagarbaserad arbetarhistorisk forskning. För deltagarna innebär det problematisering och att gå på djupet med historien.
 
AAE ska också se till att forskare inom arbetarhistoria ska kunna röra sig mellan akademin och rörelsen. Vi ser det som angeläget att stärka förenings- och arbetarrörelsearkiv och arbetslivsmuseer och ta tillvara och utveckla kreativa och kompetenta arbetarhistoriska mötesplatser. Vi vill på så sätt ge forskare och aktiva intresserade deltagare inom arbetarhistoria, möjligheter att forska tillsammans med personal i arkiv eller arbetslivsmuseer.


Håkan Boström
Niklas Ulfvebrand
Lars Berggren och Göran Hammer
Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna
Tillbaka till innehåll